Welcome to CTEVT Classified Scholarship Form Submission System 2077!


(वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति आवेदन फाराम २०७७)

बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने आवेदकहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु :
१) नेपाल सरकारको सरकारी वा सामुदायिक बिद्यालयबाट SEE/SLC/TSLC अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
२) नेपाल सरकारको सरकारी वा सामुदायिक वा निजी बिद्यालयबाट कक्षा ८ अध्ययन गरेको आवेदन भर्न पाइनेछ तर निजी बिद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको भएमा कक्षा ८ को प्राप्तांक प्रतिशत बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशन गर्दा मुल्यांकनमा समावेश गरिने छैन ।
३) आवेदकले निजी बिद्यालयबाट SEE/SLC/TSLC अध्ययन गरी बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको आवेदन फाराम भरेमा त्यस्तो आवेदकको फाराम स्वतः रद्ध हुनेछ र शुल्क फिर्ता गरिने छैन ।
४) बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको आवेदन फाराम भर्ने आवेदकले डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरु मध्ये आवेदकले कुनै एक तहको एक(१) वटा कार्यक्रममा मात्र भर्न पाउनेछ । यदि एउटै तहको कार्यक्रमहरुमा आवेदन फाराम भरेको पाइएमा त्यस्तो आवेदकको फाराम स्वतः रद्ध हुनेछ र शुल्क फिर्ता गरिने छैन ।


Select Application Type:
(आवेदन फारामको किसिम)